ചുമരെഴുത്ത്

Tuesday, August 10, 2010

ഹൃസ്വലിപി








സന്ധ്യതൻ സിന്ദൂരത്തിൽ തുടുത്ത മുഖം കുനി-
ച്ചെന്തു,നീ വെണ്മണലിൽ കുറിച്ചു വിരൽത്തുമ്പാൽ?
അറിവീലെനിക്കു,നിൻ ഭാഷതൻ ഹ്രസ്വലിപി;
അറിവേൻ കണ്ണുകളിൽ തുടിക്കും പ്രേമോല്ലാസം.

1 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home