ചുമരെഴുത്ത്

Tuesday, August 24, 2010

നിയോഗംഎന്തിന്റെയോ വഴികാട്ടികളായി
മരങ്ങൾ
മേലേക്ക് ചൂണ്ടിനില്ക്കുന്നു,
വേരുകൾ
മണ്ണിന്റെ മറവിൽ
പാതാളം തേടുമ്പോഴും.


വിഭാഗം: കവിത

1 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home