ചുമരെഴുത്ത്

Tuesday, August 24, 2010

നിയോഗംഎന്തിന്റെയോ വഴികാട്ടികളായി
മരങ്ങൾ
മേലേക്ക് ചൂണ്ടിനില്ക്കുന്നു,
വേരുകൾ
മണ്ണിന്റെ മറവിൽ
പാതാളം തേടുമ്പോഴും.


വിഭാഗം: കവിത

Tuesday, August 17, 2010

നിയതി

കാറ്റ് ചെവിയിൽ മൂളുമ്പോൾ
മുറ്റത്തെ മുക്കുറ്റിക്ക്‌
താളത്തിൽ തലയാട്ടാതെ വയ്യ

വെയിൽ ദയവോടെ തഴുകുമ്പോൾ
വിനീതനായ് വിളങ്ങി വണങ്ങാതെ വയ്യ

മഴ കനിവോടെ കഴുകുമ്പോൾ
പൊടിവെടിഞ്ഞ് ശുദ്ധമാവാതെ വയ്യ

കാറ്റും വെയിലും മഴയും കടക്കാത്തിടത്തിരുന്ന്
എനിക്കിതുകുത്തിക്കുറിക്കാതെ വയ്യ.

Tuesday, August 10, 2010

ഹൃസ്വലിപി
സന്ധ്യതൻ സിന്ദൂരത്തിൽ തുടുത്ത മുഖം കുനി-
ച്ചെന്തു,നീ വെണ്മണലിൽ കുറിച്ചു വിരൽത്തുമ്പാൽ?
അറിവീലെനിക്കു,നിൻ ഭാഷതൻ ഹ്രസ്വലിപി;
അറിവേൻ കണ്ണുകളിൽ തുടിക്കും പ്രേമോല്ലാസം.